Projekt "Programu ochrony środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Projekt "Programu ochrony środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"

Projekt "Programu ochrony środowiska na lata 2017 -2020 z perpektywą do roku 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 25.04.2017 r.


Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519), w związku z art. 54 ust. 2 oraz art. 39- 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.),
Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu opublikowany został projekt „Programu ochrony środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z posiadanymi materiałami, zebranymi na potrzeby opracowania powyższych dokumentów można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, pokój 115 w godz. 8 00 – 15 00,
Ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Nowosądeckiego.

 

data publikacji: 2017-04-26 | 08:36
data ostatniej modyfikacji: 2017-04-26 | 13:05