Komisja Budżetowa - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Komisja Budżetowa

Przewodniczący Komisji:
Marek Kwiatkowski

Z-ca Przewodniczącego Komisji:
Ryszard Poradowski

Skład Komisji:
Stanisław Dąbrowski
Antoni Koszyk
Wojciech Nalepa
Włodzimierz Oleksy
Roman Potoniec
Marian Ryba
Joanna Stawiarska
Maria Szarota
Józef Świgut

Do zadań komisji należy przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał Rady Powiatu, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu lub inne komisje, przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców Powiatu dotyczących działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. W zakresie swojej działalności może przeprowadzać kontrolę realizacji zadań Powiatu przez Zarząd Powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne.

Do zadań Komisji należą głównie sprawy z zakresu gospodarowania finansami publicznymi znajdującymi się w dyspozycji Powiatu, a przede wszystkim opiniowanie kierunków działania Zarządu Powiatu wyznaczanych przez Radę Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności finansowej Zarządu Powiatu. Prace Komisji związane są z procesem budżetowym tj.planowaniem budżetowym, jego wykonaniem i etapem sprawozdawczym.

V Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

IV Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

III Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-07 | 08:58
data ostatniej modyfikacji: 2017-03-16 | 08:57