Komisja Mienia i Infrastruktury - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Komisja Mienia i Infrastruktury

Przewodniczący Komisji:
Antoni Poręba

Z-ca Przewodniczącego Komisji:
Marian Dobosz

Skład Komisji:
Marta Adamczyk
Krzysztof Bodziony
Franciszek Kantor
Wojciech Nalepa
Joanna Stawiarska
Józef Świgut
Tadeusz Zaremba
 
Do zadań komisji należy przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał rady Powiatu, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu lub inne komisje, przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu dotyczących działalności Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.
W zakresie swojej działalności może przeprowadzać kontrolę realizacji zadań Powiatu przez Zarząd Powiatu i powiatowe jednostki organizacyjne.Komisja ta powołana jest do prac związanych z gospodarowaniem mieniem Powiatu, m.in. zbywaniem i nabywaniem nieruchomości, ich wynajmem, oddawaniem w wieczyste użytkowanie etc. Komisja zajmuje się także rozwojem i funkcjonowaniem infrastruktury powiatowej(głównie drogowej).
 
V Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
IV Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
III Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-25 | 13:45
data ostatniej modyfikacji: 2016-10-21 | 11:05