Komisja Rewizyjna - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji:
Michał Nowak

Z-ca Przewodniczącego Komisji:
Andrzej Gancarz

Sekretarz:
Emil Bodziony

Skład Komisji:
Franciszek Kantor
Tadeusz Zaremba
 
Poprzez Komisję Rewizyjną Rada Powiatu kontroluje działalność Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Opiniuje ona wykonanie budżetu Powiatu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Komisja rewizyjna wykonuje również zadania w zakresie kontroli zleconych przez Radę Powiatu. Może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych. Kontrola Komisji opiera się na kryterium: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. Sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Zarządu Powiatu, wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie. Współpracuje z właściwymi komisjami Rady Powiatu w rozpatrywaniu skarg na działalność Zarządu Powiatu, Starosty oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz w rozpatrywaniu i załatwianiu wniosków, a także w przygotowywaniu stanowiska Rady Powiatu w sprawach skarg i wniosków. Przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radę Powiatu, wyników kontroli wykonania budżetu Powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
 
V Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
IV Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 
III Kadencja:
Plan pracy
Porządki obrad
Protokoły
 

data publikacji: 2014-12-18 | 19:22
data ostatniej modyfikacji: 2018-12-13 | 15:23