Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części [GB-B9]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Przyjęcie zgłoszenia przy zachowaniu zasady milczącej zgody urzędu.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783 ze zm.)

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie, w którym należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć: 
   1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
   2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi, 
   3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
   4. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
   5. ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności,
   6. w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
   7. w przypadku działania przez pełnomocnika - upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/,
  2. Zgłoszenia o którym wyżej mowa należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części . Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  Zgłoszenie nie podlega opłacie. W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni od dnia złożenia zgłoszenia w urzędzie.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie (tylko w przypadku decyzji sprzeciwu) wnosi się do organu II instancji – Wojewody Małopolskiego - za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

  Wydział Budownictwa

  Siedziba:

  ul. Strzelecka 1

  33-300 Nowy Sącz

  Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. mgr inż. Teresa Korek, tel.: 18 41-41-851, Pokój 302 
  2. Augustyniak Krystyna – Młodszy Referent dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój oraz Gminy Łącko, tel.: 18 41-41-873, Pokój: 303a
  3. Borkowska Magdalena – Inspektor dla Miasta i Gminy Krynica-Zdrój, tel.: 18 41-41-851, Pokój: 301
  4. Bomba Andrzej – Samodzielny Referent dla Gminy Łososina Dolna, tel.: 18 41-41-889, Pokój: 303b
  5. Ginter Jerzy – Podinspektor dla Gminy Kamionka Wielka, tel.: 18 41-41-879, Pokój: 303a
  6. Gołąb Barbara – Inspektor dla Gminy Podegrodzie, tel.: 18 41-41-853, Pokój: 303a
  7. Hajduga Monika – Podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, tel.: 18 41-41-881, Pokój: 301
  8. Jarosz Aneta – Inspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, tel.: 18 41-41-871, Pokój: 301 
  9. Leśniak Tomasz – Podinspektor dla Gminy Nawojowa i Łabowa, tel.: 18 41-41-863, Pokój: 303a
  10. Łuczak Joanna – Podinspektor dla Miasta i Gminy Uzdr. Muszyna i Gminy Grybów, tel.: 18 41-41-899, Pokój: 303c
  11. Maziarz Barbara – Podinspektor dla Gminy Chełmiec, tel.:18 41-41-762, Pokój: 201 
  12. Mrówka Magdalena – Referent dla Gminy Gródek n./Dunajcem, tel.: 18 41-41-886, Pokój: 303c
  13. Noga Jadwiga - Referent dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i Miasta Grybów, tel.: 18 41-41-869, Pokój: 303b
  14. Obiała Maria – Specjalista dla Gminy Korzenna, tel.: 18 41-41-878, Pokój: 303b
  15. Piwowarczyk Teresa – Inspektor dla Gminy Rytro i Łącko, tel.: 18 41-41-883, Pokój: 303c
  16. Ramza-Pałancewicz Marta – Podinspektor dla Gminy Chełmiec, tel.: 18 41-41-762, Pokój: 201 
  17. Witowska Aneta – Samodzielny Referent dla Gminy Chełmiec, tel.:18 41-41-762, Pokój: 201
  18. Wyskiel Agata – Podinspektor dla Gminy Grybów, tel.: 18 41-41-877, Pokój: 303c

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2018-02-14 | 13:47