Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Grupa tematyczna: Gospodarka Wodna

Stwierdzanie na wniosek zainteresowanego o przejściu wody i gruntów pokrytych tymi wodami w trwały zarząd RZGW w Krakowie i Marszałka Woj. Małopolskiego [067]

  • 1. Forma wykonania usługi

    Decyzja

  • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

    Art. 217 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.) i art. 19 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 130, poz. 1087)

  • 3. Wymagane dokumenty

    wniosek

  • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

    brak

  • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

    Nie później niż w ciągu 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

  • 6. Tryb odwoławczy

    Odwołanie od decyzji wnosi się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

  • 7. Uwagi

    brak

  • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

    Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa

    Referat Rolnictwa i Leśnictwa

  • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

    Jan Opiło

  • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

    1. Włodzimierz Chmiel – Z-ca Dyrektora Wydziału, tel. 18 41 41 636
    2. Magdalena Serafin – Inspektor, tel. 18 41 41 616
wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2017-09-18 | 14:42