Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Budownictwa
Grupa tematyczna: Budownictwo

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę /zgłoszenie z projektem/: ..[GB-434].

 • 1. Forma wykonania usługi

  Przyjęcie zgłoszenia przy zachowaniu zasady milczącej zgody urzędu. W przypadku gdy organ nie wniesie sprzeciwu projekt budowlany podlega ostemplowaniu.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783 ze zm.)

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie, w którym należy określić rodzaj i adres wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
  2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
   1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, 
   2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
   3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( nie dotyczy przebudowy budynków mieszkalnych),
   4. w przypadku działania przez pełnomocnika – upoważnienie do reprezentowania zgłaszającego /oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem/,
   5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  3. zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić , jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  1. Przyjęcie zgłoszenia budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane: - 1 zł. za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, lecz nie więcej niż 539,00 zł.
  2. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków: - 50% stawki określonej w pkt 1.
  3. Przyjęcie zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznych, obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych: - 105,00 zł sieć o długości do 1 kilometra, - 2 143,00 zł sieć o długości powyżej 1 kilometra.
  4. W przypadku działania przez pełnomocnika 17 zł za użycie pełnomocnictwa.
 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni od dnia złożenia zgłoszenia w urzędzie.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Odwołanie (tylko w przypadku decyzji sprzeciwu) wnosi się do organu II instancji – Wojewody Małopolskiego - za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Uwagi

  Zgłoszenia, do których należy dołączyć projekt budowlany obejmują:

  1. budowę wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
  2. budowę wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m²,
  3. budowę sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
  4. przebudowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.

  Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

  Wydział Budownictwa

  Siedziba:

  ul. Strzelecka 1

  33-300 Nowy Sącz

  Godziny pracy: poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Jacek Janusz

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  1. mgr inż. Teresa Korek, tel.: 18 41-41-851, Pokój 302
  2. Borkowska Magdalena – Inspektor dla Miasta i Gminy Krynica-Zdrój, tel.: 18 41-41-851, Pokój: 301
  3. Bomba Andrzej – Samodzielny Referent dla Gminy Łososina Dolna, tel.: 18 41-41-889, Pokój: 303b
  4. Ginter Jerzy – Podinspektor dla Gminy Kamionka Wielka, tel.: 18 41-41-879, Pokój: 303a
  5. Gołąb Barbara – Inspektor dla Gminy Podegrodzie, tel.: 18 41-41-853, Pokój: 303a
  6. Hajduga Monika – Podinspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, tel.: 18 41-41-881, Pokój: 301
  7. Jarosz Aneta – Inspektor dla Miasta i Gminy Stary Sącz, tel.: 18 41-41-871, Pokój: 301
  8. Leśniak Tomasz– Podinspektor dla Gminy Nawojowa i Łabowa, tel.: 18 41-41-863, Pokój: 303a
  9. Łuczak Joanna – Podinspektor dla Miasta i Gminy Uzdr. Muszyna i Gminy Grybów, tel.: 18 41-41-899, Pokój: 303c 
  10. Maziarz Barbara – Podinspektor dla Gminy Chełmiec, tel.: 18 41-41-762, Pokój: 201 
  11. Mrówka Magdalena – Referent dla Gminy Gródek n./Dunajcem, tel.: 18 41-41-886, Pokój: 303c
  12. Noga Jadwiga - Referent dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój i Miasta Grybów, tel.: 18 41-41-869, Pokój: 303b
  13. Obiała Maria – Specjalista dla Gminy Korzenna, tel.: 18 41-41-878,Pokój: 303b
  14. Piwowarczyk Teresa – Inspektor dla Gminy Rytro i Łącko, tel.: 18 41-41-883, Pokój: 303c 
  15. Ramza-Pałancewicz Marta – Podinspektor dla Gminy Chełmiec, tel.: 18 41-41-762, Pokój: 201
  16. Witowska Aneta – Samodzielny Referent dla Gminy Chełmiec, tel.: 18 41-41-762, Pokój: 201 
  17. Wyskiel Agata – Podinspektor dla Gminy Grybów, tel.: 18 41-41-877, Pokój: 303c

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2018-02-14 | 13:47