Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Grupa tematyczna: Edukacja

Wpis do ewidencji placówki niepublicznej [EKS-5]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Na wniosek osoby fizycznej lub prawnej dokonanie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych, o których mowa w art. 2 pkt 3-8, w związku z art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami), wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji.

   

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 966 z późniejszymi zmianami),

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpis do ewidencji placówki niepublicznej;
  2. Statut placówki – opracowany zgodnie z art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami);
  3. Wykaz pracowników pedagogicznych zawierający dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora (wykształcenie, kierunek studiów, dodatkowe kwalifikacje w tym pedagogiczne, nauczany przedmiot);
  4. Dokumenty informujące o dysponowaniu lokalem, w którym będzie prowadzona szkoła (umowa najmu, użyczenia, akt własności);
  5. Informacja o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz realizację zadań statutowych;
  6. Pozytywna opinia właściwego państwowego terenowego inspektora sanitarnego oraz pozytywna opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzające, że obiekt wskazany jako miejsce prowadzenia szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniając wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej;
  7. Dla osoby fizycznej – kserokopia potwierdzona dowodu osobistego;
   Dla osoby prawnej – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
  8. Pozytywna opinia kuratora oświaty w przypadku wpisu do ewidencji placówek niepublicznych, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
  9. Dane niezbędne do wpisania placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

   

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  bez opłaty

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni od otrzymania wniosku o wpis do ewidencji

 • 6. Tryb odwoławczy

  Małopolski Kurator Oświaty, 31-752 Kraków, ul. Ujastek 1, za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

   

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Artur Rola

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Renata Mróz - Inspektor, tel.: 18 41-41-814, Pokój: 314

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-28 | 12:28