Zespół do spraw Inwestycji i Planowania Przestrzennego - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Zespół do spraw Inwestycji i Planowania Przestrzennego


Kierownik Zespołu: Jacek DZIKOWSKI

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań zespołu należy:

 1. W zakresie  utrzymywania w należytym stanie technicznym obiektów budowlanych będących własnością Powiatu
  1. przeprowadzanie oględzin stanu technicznego obiektów budowlanych, założenie i prowadzenie teczek opisujących ich stan w oparciu o posiadane przez zarządcę obiektu dokumenty,
  2. kontrola „Książek obiektu budowlanego” obiektów budowlanych będących w użytkowaniu dla poszczególnych budynków prowadzonych przez ich zarządców,
  3. nadzór nad prowadzeniem przeglądów  stanu technicznego obiektów budowlanych wykonywanych na zlecenie zarządców budynków,
  4. opiniowanie wniosków  do Zarządu, w zakresie potrzeb remontowych  w budynkach będących własnością Powiatu,
  5. kontrola  przebiegu prac remontowych oraz  udział w ich odbiorze,
  6. sporządzanie informacji dla Zarządu z przeprowadzonych prac remontowych.
 2. W zakresie współdziałania  z jednostkami organizacyjnymi  Powiatu w sprawach przygotowania i realizacji remontów oraz inwestycji  w obiektach budowlanych będących własnością Powiatu w trwałym zarządzie, użyczeniu lub użytkowaniu przez  te jednostki (za wyjątkiem Powiatowego Zarządu Dróg  w Nowym Sączu):
  1. pomoc jednostkom organizacyjnym Powiatu w przygotowaniu dokumentacji przetargowej w zakresie robót budowlanych oraz udział w pracach  Komisji Przetargowej,
  2. kontrola  w imieniu Zarządu nad przebiegiem remontów i inwestycji  budowlanych,
  3. pomoc jednostkom organizacyjnym Powiatu w odbiorze wykonanych  robót budowlanych.
 3. W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
  1. przygotowanie opinii w sprawie rozwiązań przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  2. koordynacja działań związanych z przygotowaniem aktów administracyjnych Zarządu oraz przygotowanie tych aktów dotyczących uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
  3. przygotowanie propozycji wniosków Zarządu w zakresie zmian planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji i zamierzeń Powiatu.
 4. Przygotowanie dla Zarządu opinii dotyczących wniosków zarządców dróg o zaopiniowanie inwestycji na drogach publicznych.
 5. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związanych z zadaniami zespołu.

 

 

data publikacji: 2011-09-09 | 13:49
data ostatniej modyfikacji: 2017-03-07 | 11:57