Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Grupa tematyczna: Edukacja

Wpis do ewidencji szkoły niepublicznej [EKS-2]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Na wniosek osoby fizycznej lub prawnej dokonanie wpisu do ewidencji szkół niepublicznych zastrzeżonych do prowadzenia przez powiat, zgodnie z art. 8 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami), wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis, w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wydanie decyzji nadającej szkole niepublicznej uprawnienia szkoły publicznej.

   

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 168 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (tj. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 996 z późniejszymi zmianami )

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpis do ewidencji szkoły niepublicznej;
  2. Statut szkoły – opracowany zgodnie z art. 172 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami);
  3. Wykaz pracowników pedagogicznych zawierający dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora (wykształcenie, kierunek studiów, dodatkowe kwalifikacje w tym pedagogiczne, nauczany przedmiot);
  4. Dokumenty informujące o dysponowaniu lokalem, w którym będzie prowadzona szkoła (umowa najmu, użyczenia, akt własności);
  5. Informacja o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację zadań statutowych, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe realizację praktycznej nauki zawodu;
  6. Pozytywna opinia właściwego państwowego terenowego inspektora sanitarnego oraz pozytywna opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej potwierdzające, że obiekt wskazany jako miejsce prowadzenia szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniając wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej;
  7. Dla osoby fizycznej – kserokopia potwierdzona dowodu osobistego; Dla osoby prawnej – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
  8. W przypadku ubiegania się o uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności:
   a) zobowiązanie się do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami),
   b) pozytywna opinia Małopolskiego Kuratora Oświaty
  9. W przypadku szkoły ponadpodstawowej kształcącej w zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów ministra właściwego do spraw zdrowia – opinia ministra zdrowia o spełnianiu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;
  10. Dane niezbędne do wpisania szkoły do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

   

 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  bez opłaty

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni od otrzymania wniosku o wpis do ewidencji

 • 6. Tryb odwoławczy

  Małopolski Kurator Oświaty 31-752 Kraków, ul. Ujastek 1, za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Artur Rola

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Renata Mróz - Inspektor, tel.: 18 41-41-814, Pokój: 314

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2019-05-28 | 12:28