Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Grupa tematyczna: Edukacja

Wpis do ewidencji szkoły niepublicznej [EKS-2]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Na wniosek osoby fizycznej lub prawnej dokonanie wpisu do ewidencji szkół niepublicznych (ponadgimnazjalnych), wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis, w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wydanie decyzji nadającej szkole niepublicznej uprawnienia szkoły publicznej.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art. 82 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1943 z późniejszymi zmianami )

 • 3. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wpis do ewidencji szkoły niepublicznej;
  2. Statut szkoły – opracowany zgodnie z art. 84. ust. 2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 1943 z późniejszymi zmianami );
  3. Wykaz pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacje pracowników pedagogicznych i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot);
  4. Informacja o możliwości realizacji praktycznej nauki zawodu w przypadku szkół zawodowych;
  5. Dokumenty informujące o dysponowaniu lokalem (umowa najmu, użyczenia, akt własności), umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację zadań statutowych oraz zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy;
  6. Decyzja o zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych – tylko dla lokali nie znajdujących się w szkole publicznej;
  7. Opinia Komendy Straży Pożarnej - tylko dla lokali nie znajdujących się w szkole publicznej;
  8. Opinia Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego - tylko dla lokali nie znajdujących się w szkole publicznej;
  9. Dla osoby fizycznej –  kserokopia potwierdzona dowodu osobistego, dla osoby prawnej -  wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
  10. W przypadku ubiegania się o uprawnienia szkoły publicznej: - zobowiązanie się do przestrzegania wymagań określonych w art.7 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (tj. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1943 z późniejszymi zmianami ), - pozytywna opinia Małopolskiego Kuratora Oświaty w przypadku ubiegania się o uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
  11. Dane niezbędne do wpisania szkoły do krajowego rejestru urzedowego podmiotów gospodarki narodowej.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  bez opłaty

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  30 dni od otrzymania wniosku o wpis do ewidencji

 • 6. Tryb odwoławczy

  Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie

 • 7. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

 • 8. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Artur Rola

 • 9. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Renata Mróz - Inspektor, tel.: 18 41-41-814, Pokój: 314

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2017-06-20 | 14:08