Sprawy - karta usług - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Sprawy - karta usług

Wydział: Wydział Edukacji Kultury i Sportu
Grupa tematyczna: Edukacja

Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego [EKS-3]

 • 1. Forma wykonania usługi

  Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na wniosek nauczyciela, wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu, wydanie decyzji w sprawie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub decyzji odmownej.

 • 2. Podstawa prawna wykonania usługi

  Art.9b ust. 1 pkt. 2, ust. 4 pkt. 2, ust. 6 ustawy  zdnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2018 r., poz. 967 z późniejszymi zm.) oraz § 9ust. 1 pkt.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli z dnia 1 marca 2013 r.  (Dz. U. z 2013 r., poz.. 393).

 • 3. Wymagane dokumenty

  Teczka zawierająca następujące dokumenty:

  1. Wniosek nauczyciela o postępowanie egzaminacyjne;
  2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe;
  3. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
  4. Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia, stanowisku i okresie stażu, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela, dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jego dokonania;
  5. Inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe;
  6. Wniosek wskazujący przedstawiciela związków zawodowych do komisji egzaminacyjnej.
 • 4. Opłaty związane z wykonaniem usługi

  bez opłat

 • 5. Maksymalny termin wykonania usługi

  Uzależniony od terminu złożenia wniosku przez nauczyciela:

  1. Wniosek złożony do 30 czerwca – wydanie decyzji o nadaniu stopnia awansu lub odmownej do 31 sierpnia danego roku.

  2. Wniosek złożony do 31 października – wydanie decyzji o nadaniu stopnia awansu lub odmownej do 31 grudnia danego roku.

 • 6. Tryb odwoławczy

  Małopolski Kurator Oświaty za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 • 7. Uwagi

  Wniosek o wszczęcie postępowania złożyć na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

 • 8. Nazwa komórki organizacyjnej urzędu

  Wydział Edukacji Kultury i Sportu

 • 9. Imię i nazwisko dyrektora komórki organizacyjnej urzędu

  Artur Rola

 • 10. Imiona, nazwiska i stanowiska osób wykonujących usługę

  Bożena Mynarek - Z-ca Dyrektora Wydziału, tel.: 18 41-41-828, Pokój: 328

  Renata Mróz - Inspektor, tel.: 18 41-41-814, Pokój: 314

Formularz do druku

wstecz
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-09-22 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 2019-03-27 | 11:59