Wydział Geodezji - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Wydział Geodezji


Dyrektor Wydziału: Janusz BANACZYK

Kompetencje i zadania:
Do podstawowych zadań wydziału należy:

I.

  1. Prowadzenie baz danych: ewidencji gruntów, budynków i lokali;
  2.  Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
  3. Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali;
  4. Obsługa rzeczoznawców i gromadzenie wyciągów z operatów szacowania nieruchomości;
  5.  Przekazywanie informacji i danych zgromadzonych w ewidencji gruntów, budynków i lokali niezbędnych do celów podatkowych, statystycznych, oznaczenia danych objętych działem I ksiąg wieczystych;
  6.  Tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury informacji przestrzennych;
  7.  Tworzenie i obsługiwanie sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi: wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania oraz usług umożliwiających uruchamianie usług danych przestrzennych;
  8.  Udostępnianie innym organom administracji, w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych, zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej;
  9. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących:
    - ewidencji gruntów i budynków;
    - rejestru cen i wartości nieruchomości;
  10.  Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  11. Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego w zakresie zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych;
  12.  Weryfikacja składanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych i dokonywanie odbioru tych prac;
  13.  Obsługa klientów w zakresie udostępniania danych oraz wydawania kopii map i dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  14.  Zakładanie osnów szczegółowych;
  15. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
  16. Tworzenie, prowadzenie i udostępnianie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej;
  17. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
  18. Zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych, obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczących geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

II.

  1.  podejmowanie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy;
  2. wdrażanie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie standardów obsługi stron w celu dalszego kształtowania poprawnego wizerunku Wydziału a w konsekwencji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu;
  3.  współdziałanie przy realizacji zadań z innymi podmiotami na podstawie i w granicach prawem nakazanych;
  4.  przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;
  5. ochrona informacji prawem chronionych;
  6.  sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań;
  7. prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów;
  8. zgłaszanie uwag do projektów aktów prawnych oraz propozycji zmian w przepisach;
  9. obsługa aplikacji informatycznych niezbędnych do realizowania zadań komórki zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami;
  10. współpraca przy realizacji zadań z innymi Wydziałami Starostwa.

 

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2016-05-01 | 22:34
data ostatniej modyfikacji: 2018-03-29 | 13:46